Định giá trái phiếu là xác định giá trị thực (hay giá trị kinh tế) của một loại trái phiếu. Giá trị này bằng với giá trị hiện tại của một dòng tiền được kỳ vọng sẽ nhận được ở tương lai. Quá trình xác định giá của trái phiếu thông thường sẽ được tính theo 3 bước dưới đây: Ước tính giá trị dòng tiền được kỳ vọng sẽ được nhận trong tương lai. Xác định tỷ suất hợp lý dùng để chiết khấu dòng tiền. Bằng tỷ suất chiết khấu, tính giá trị được kỳ vọng của dòng tiền trong tương lai.